Прием в школу

Robotika ring Paju koolis

День народного танца

Meie kool

Erasmuse projekt

Erasmuse projekt

Благотворительная ярмарка

День Рождения Дома ученика

Интегрированный урок

Интегрированный урок

Интегрированный урок

Новогодняя елка 2019

Новогодняя елка 2019

Новогодняя елка 2019

Конкурс чтецов 2019

Праздник песни и танца 2019

Хоровод 2019

Масленица 2019

Забавы на Масленицу 2019

Масленица

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Лучшие из лучших 2019Порядок и условия приема в Навскую Паю школу

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja güümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" § 2 lõike 1 ja Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 2
"Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele" § I loike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesolevas vastuvõtu korras kehtestatakse Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord, Vastuvõtu taotluse esitamise kord, vastuvõtmiseks esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

§ 2. Õpilaste vastuvõtmine
(1) Vastuvõttu õppimiseks Narva Paju Kooli põhikooli astmes võib taotleda iga koolikohustuslik isik või tema seaduslik esindaja.
(2) Kooli vastuvõtmise taotluse esitab isik (piiratud teovõimega õpilase puhul tema seaduslik esindaja) kirjalikult kooli kantseleisse ja vastuvõtu otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.
(3) Narva Paju Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele on see kool elukohajärgne.

§ 3. Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi
(1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku taotluse kooli sekretärile alates jooksva aasta I5. märtsist kuni 31.augustini.
(2) Esimesse klassi vastuvõtmiseks tuleb esitada:
I) taotlus kooli nimele (lisa 1);
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
3) sisseastuja tervisekaart (selle olemasolul);
4) õpilaspileti vormistamiseks foto suurusega 3x4 sm.
(3) Ametlikult kinnitatud ärakirjad vormistab kooli sekretär esitatud originaaldokumentide alusel vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

§ 4. Õpilaste vastuvõtt põhikooli teistesse klassidesse
(1) Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks tuleb esitada
1) kirjalik taotlus (lisa 2);
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
3) tervisekaart;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse voi õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane teeb vastuvõtu taotluse pärast õppeperioodi lõppu;
6) kooli direktori allkirja ja kool pitseriga kinnitatud klassitunnistuse voi õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane taotleb vastuvõttu õppeveerandi kestel;
7) õpilaspileti vormistamiseks foto suurusega 3x4 sm.
(2) Põhikooli klassidesse tagatakse koht kõigile kooli elukohajärgselt elavatele koolikohustuslikele lastele. Isik, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, saab taotleda õppimist
Narva Paju Koolis vaid vabade kohtade olemasolul. Info vabade kohtade olemasolust avaldatakse kooli veebilehel.

§ 5. Õpilase vastu võtmisest voi sellest keeldumisest teavitamise kord
(I) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirjaga.
(2) Direktori käskkiri õpilaste nimekirjade kinnitamise kohta avaldatakse kooli kodulehel viie tööpaeva jooksul arvates käskkirja allkirjastamisest.
(3) Narva Paju Kooli mitte vastuvõetud isikuid teavitatakse kirjalikult viie tööpaeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

§ 6. Otsuste vaidlustamine
(I) Käesoleva korra alusel tehtud otsuste vaidlustamiseks on menetlusosalisel õigus pöörduda halduskohtusse 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates.

§ 7. Korra muutmine
(I) Narva Paju Kooli õpilaste vastuvõtu kord vaadatakse üle igal õppeaastal või kui korra muutmist tingib muudatus seadusandluses, selles tehtavad muudatused kooskolastatakse kooli hoolekoguga.

§ 8. Rakendussätted
(I) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse --------"Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord".
(2) Määrus jõustub

Русский